Sonucu Daralt
Kategori
(x)Haklar ve Özgürlükler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 107 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Kişisel Verilerin Soruşturma Evresinde İşlenmesi ve İnsan Hakları Kapsamında Korunması
Son dönemde hukuk dünyasındaki popüler ve gelecek vadeden konulardan birisi de kişisel verilerin korunması konusudur. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 2016 yılında ülkemizde yürürlüğe girmesiyle ilk defa kapsamlı bir düzenlemeye kavuşmuştur. Fakat korumaya ilişkin temel gereklilikler, gerekçeler ve korumanın bireylerce talep edilmesi kültürü ülkemizde özsel olarak bu konunun ilk ortaya çıkışından itibaren yeterince tecrübe edilememiştir. Nihayetinde Avrupa merkezli hukuk kuralları tak
64.8 TL. 72 TL.
 %  10
Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Yarar Sağlama Suçu
Dijital teknolojideki baş döndürücü gelişme ve yenilikler, bilişim sistemlerinde de gerek nitelik gerekse nicelik boyutlarında kapsamlı değişim ve dönüşümlere yol açmış; bu gelişmelerin bir yan ürünü, deyim yerindeyse komplikasyonu ve yeni bir suç türü olarak bilişim suçları ortaya çıkmıştır. Elinizdeki çalışmada, söz konusu suçlardan, bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu incelenmektedir. Bilişim sistemlerinin oluşturduğu siber dünya, klasik olarak ifade edebileceğimiz hırsızlık, dolandır
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Barışçıl Gösteri ve Toplanma Özgürlüğü
Temel hak ve özgürlüklerin tarihsel süreci içerisinde siyasal açıdan önemli bir yeri bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, günümüzdeki siyasi etkililiği ve hukuki önemi de tartışmasızdır. Bu öneme rağmen hakkı kullanmaya çalışanlar ile kamusal otoriteler arasındaki çatışma eski zamanlardan bu yana güncelliğini devam ettirmektedir. Bu çatışmanın en önemli sebebi, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün bir hak olarak tanımlanmasını sağlayan barışçıllık vurgusunun tam olarak anlaşılamamas
21.6 TL. 24 TL.
 %  10
İnsan Hakları ve Demokrasi Vatandaşlık Bilgisi
Eğitim sistemlerinin ortak amaçlarından biri, belki de en önemlisi iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmektir. Eğitim sistemlerini millî kılan da budur. Türk Millî Eğitim Sistemini düzenleyen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda ifadesini bulan, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında, bu hususu açıkça görmek mümkündür. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki
25.2 TL. 28 TL.
 %  15
Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı; (Anayasa Değişikleri Işığında Hazırlanmıştır.)
Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Kamu Hukuku, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku derslerine yönelik olarak yardımcı kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Beş ana bölümden oluşan kitapta; kurgusal olay çözme, çoktan seçmeli çözümlü sorular, klasik sorular ve cevaplar, doğru/yanlış önermeler ve kısa tarama soru ve cevaplarına yer verilmektedir. Kitaptaki sorular, Anayasa değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, ok
24.65 TL. 29 TL.
 %  10
Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı
Su hakkı, herkesin yeterli, güvenli ve kabul edilebilir nitelikteki suya fiziksel ve ekonomik olarak erişebilmesinin sağlanmasını ifade etmektedir. Bu hak ulusal ve uluslararası hukuki metinlerde yer alan insan onuru ve yaşama, sağlık, yeterli yaşama standardı gibi haklar ile de çok yakından ilgilidir. Kabaca üç bölümden oluşan bu çalışmada, su sorununun sonlandırılması ya da sonuçlarının hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla öncelikle su sorununun sebepleri üzerinde durulmuş, ardından da bir çözüm yol
27 TL. 30 TL.
 %  15
İnsan Hakları Mevzuatı
İnsan Hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı kanun metni, hem hak ihlaline uğrayanların, İnsan hakları konusunda çalışan sivil örgütlerin hem de il ve ilçe kurallarında görev yapan tüm kişilerin bilmeleri gereken mevzuat ve uluslararası sözleşmelere yer vermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (6701) -İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu (3686) -İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Yönetmeliği -İnsan Hakları İhlali İddialarına İl
9.78 TL. 11.5 TL.
 %  10
Gerekçeli Ceza Kanunları
Gerekçeli Ceza Kanunları isimli çalışmamızın 18 inci baskısının tükenmesi ve ceza mevzuatında yaşanan değişiklikler sebebiyle bu baskının yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Kitapta, 27.08.2018 tarihine kadar mevzuatta yapılmış olan değişiklikler dikkate alınmış ve metne işlenmiştir.
83.7 TL. 93 TL.
 %  10
Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi
1995 yılında sınai mülkiyet alanında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler birçok eleştiriye rağmen yürürlükte kaldıkları yaklaşık yirmi iki yıllık süre zarfında bu alandaki mevzuat ihtiyacını karşılamıştır. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükte olduğu son yıllarda art arda gelen Anayasa Mahkemesi iptal kararları mevcut mevzuatın marka hukuku alanında giderek işlerlik kaybetmesine sebep olmuş, yeni kanun elzem hale gelmiştir. Nitekim 2017 yılında tüm sınai mülkiyet
58.33 TL. 64.81 TL.
 %  10
Kişilere Karşı Suçlar
Makale tadında, kitaplar serimize Kişilere Karşı Suçlar kitabımızla devam ediyoruz. Bu kitabın yazımı da tıpkı Malvarlığına Karşı Suçlar kitabında olduğu gibi, her konusu makale gibi ayrıntılı ele alınarak yapılmıştır. Kitabı yazarken, bir doktora tezi titizliği ile, önce o konudaki tüm kaynaklar ele alınmış, doktrin taraması yapılmış; daha sonra da o konudaki problem yaratan hususların tespiti bakımından Yargıtay Kararları incelenmiş, ve bu ikisi sentez yapılarak sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Doktrinin
229.5 TL. 255 TL.
 %  10
Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi
Mustafa Erdoğan son otuz yılda anayasa teorisi ve hukuku, insan hakları, hukuk ve siyaset teorisi alanlarında çok sayıda eser verdi. Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyesi de olan Erdoğan'ın başlıca eserleri şunlardır: İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türk Anayasa Hukuku (2018), Hukuk ve Adalet (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (2017), Anayasal Demokrasi (13. b., 2017), Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006), Anayasa ve Özgürlük (2002), Demokras
16.67 TL. 18.52 TL.
 %  10
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Bu kurum Onarıcı Adalet Sisteminin bir alt dalıdır. Kurum, Türkiye'nin hukuk sistemine 2005 yıllında çocuklar ve 2006 yılında yetişkinler için yürürlüğe girmiştir. Kurum bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. HAGB kararları doğrudan istinaf ve temyiz yasa yoluna tabi olmadığı için sorunlarının çözülmesinde gecikme yaşanmaktadır. Bu eser aşağıdaki problemleri tespit edip ve çözümler sunmuştur. a) Kurumun tanımı ve hukuki niteliği, b) HAGB kararı verilebilecek hükümler ve suç tipleri, c) Diğer ertel
41.67 TL. 46.3 TL.
 %  15
Olağanüstü Hal Hukuku ve Bireysel Başvuru; OHAL Komisyonuna ve Anayasa Mahkemesine
Kitapta, olağanüstü hâl nedeniyle gündeme gelen ve olağanüstü hâl hukuku olarak adlandırdığımız bu durum detaylı olarak incelenmiş, OHAL nedeniyle oluşabilecek insan hakları ihlalleri üzerinde durularak OHAL işlemlerine karşı en etkili yol olan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonuna ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemleri üzerinde durulmuştur. Konu Başlıkları - Olağanüstü Hal Hukuku - Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Bireysel Başvuru
47.18 TL. 55.5 TL.
 %  10
Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk
Kitabın Bölüm Başlıkları: Hukuka Aykırılık · Genel Olarak Hukuka Aykırılık · Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık Hukuka Uygunluk Sebepleri · Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri · Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma · Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler · Kurusu Şart Koşmayan Davalar · Kusuru Şart Koşan Davalar · Hukuksal Korumada Tar
63 TL. 70 TL.
 %  20
Kadın Kamusal Alan ve Hukuk
Kadin, Kamusal Alan ve Hukuk Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programi çerçevesinde Ülker Yükselbaba tarafindan yürütülen Kamusal Alan Hakkinda Felsefi Tartismalar: Hukuk ve Toplum dersinde ögrencilerle yapilan çalismalar sonucu ortaya çikmistir. Kamusal alan ve kadin basliginin tercih edilmesinde ana etken, Türkiye'de kadina ahlak ve din üzerinden sürekli müdahale edilmesidir. Kadin üzerinden toplumdaki sinirlar her gün yeniden ve yeniden çizilmektedir. Kadinlar ola
13.34 TL. 16.67 TL.
*Yersiz Ödeme Kavramı ve Yersiz Ödemelerin İadesi Talebinin Hukuki Niteliği *Yersiz Ödeme Halleri *Yersiz Ödemelerin İadesine İlişkin Esaslar
25 TL.
 %  5
İnsan Hakları Hukuku
Kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan hakları analiz edilmiş. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan hakları; üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletlerinde insan haklarının korunması irdelenmiş. Dördüncü bölümde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde insan haklarının korunması, beşinci bölümde Türk anayasalarında insan hakları üzerinde durulmuş. Altıncı bölümde önemi nedeniyle insan hakları ve terör ilişkisi analiz edilmiş. Yedinci (son) bölümde ilgisi nedeniyle demokrasi, eşitlik, Cumhuriy
43.99 TL. 46.3 TL.
 %  15
Tehlike Altında Gazetecilik; Tehditler Mücadele Alanları Yaklaşımlar
azetecilik tehlike altında mı? Sansür, siyasi baskı, yıldırma, iş güvencesizliği ve gazetecilerin kaynaklarına yönelik sistemli saldırılar, dünyanın her yerinde devam ediyor. Ayrıca bunlara fiziksel saldırıları, misilleme eylemlerini, yargısal tacizleri, tutuklamaları, hapis cezalarını ve en sonunda ölümleri de eklediğinizde ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Gazetecilik gerçekten tehdit altında mı? Bu bağlamda düşündüğümüzde gözümüzün önüne ilk gelen imge, kurşun geçirmez yeleklerle korunan, sadece kamera ve
23.61 TL. 27.78 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 107 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1