Sonucu Daralt
Kategori
(x)Borsa
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 43 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Ekonomi 101; Bir Çırpıda Para ve Finans
Arz‐Talep Dengesi Ve Ekonomik Büyümeden Döviz Kurları Ve Bankacılığa Kadar Ekonomi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Ekonomi 101 ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak için hazırlandı. Bu kitabı okuyarak yatırım araçları, arz-talep dengesi, döviz kurları, mikroekonomi gibi temel ekonomi bilimi kavramlarını öğren
18.75 TL. 25 TL.
 %  20
Financial Engineering And Risk Management
Fınancıal Engıneerıng Modern Portfolıo Theory And Calculatıon Of Portfolıo Rısk Contınuous Tıme Models Term Structure And Yıeld Cur Modellıng Volatılıty Modelıng Technıques
13.6 TL. 17 TL.
 %  10
Finans Piyasalarında Kullanılan Cebirsel Yöntemler ve Finans Yönetiminde Karar Alma Süreci
Günümüzde pek çok kişi ve kurum yöneticisi, ulusal ve uluslararası piyasalarda finansal faaliyetlerde bulunmakta, yatırım kararları almakta ve karar alma sürecinde Finans Matematiğinden faydalanmaktadır. Bu bağlamda; finans piyasalarında kullanılan kavramların ve cebirsel yöntemlerin bilinmesi, etkin karar alma sürecinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu kitap 7 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Faiz kavramı açıklanmış, ikinci bölümde Gelecek Değer, Şimdiki Değer ve Anüite kavramlarına değinilmiştir. Üçün
22.5 TL. 25 TL.
 %  20
Simülasyon Yaklaşım - Riskli Bir Yatırım Projesi Olarak Gemi Yatırımlarının Finansal Değerlendirilme
Bir ülke düşünün üç tarafı denizlerle çevrili... Türkiye bu coğrafi avantajını tam olarak kullanabilmiş değil. Deniz taşımacılığı filomuza baktığımızda, tonaj olarak küçük ve yaş olarak ta genç olmayan bir filoya sahibiz. Adam Smith Ulusların Zenginliği adlı eserinde bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu gemicilik ve deniz taşımacılığı faaliyetleri ile ilişkilendirmiştir. Denizyolu ile taşımacılık, dünyanın ¾'ünün denizlerle çevrili olduğunu düşündüğümüzde oldukça mantıklı bir araçtır. Kitle taşımacılık de
26 TL. 32.5 TL.
 %  4
Finans Sektörü ve Ekonomik Gelişme; Ekonofizik Açıdan Rekabetçilik Analizi
Ekonofiziksel yaklaşım, finans sektörünün lokomotifi diyebileceğimiz bankacılığın, uluslararası rekabette fonksiyonel olması için uygulayabileceği stratejik yaklaşımlardan birisidir. Günümüzde ekonomik gelişmeye bağlı olarak gelişen kentsel gelişme ve rekabette, finansal hizmetlerin ekonofiziksel bir yöntemle sunulması stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kitap, ekonofiziksel metodolojiyi kullanarak, Türkiye'deki finans sektörünün ekonomik gelişmedeki işlevini ortaya koyan ve sektörün geleceğine incirin u
28.8 TL. 30 TL.
 %  10
Döviz Kurları, Euro ve Türkiye Ekonomisi
Döviz Kurları, Euro ve Türkiye Ekonomisi Disiplinlerarası bir akademik çalışmanın ürünü olan bu kitap, son yıllarda önemi artan ve özellikle Türkiye açısından daha çarpıcı ve güncel bir konu haline gelen döviz kurları üzerine araştırma yapan öğrencilerin yanı sıra konuya giderek daha fazla ilgi duymaya başlayan genel okuyucuya da hitap etmektedir. ABD'nin öncülüğünü yaptığı küresel finans kapitalizmi ilk yapılanmasını yine ABD'nin ekonomik ve parasal üstünlüğünün bir fonksiyonu olan Bretton Woods Sistemi'
33.75 TL. 37.5 TL.
1. Finansal tablolar ve türleri 2. Finansal analiz nedir? 3. Oran analizi nedir? 4. Dikey yüzde yöntemi 5. Karşılaştırmalı tablolar analizi 6. Eğilim (Trend) yüzdeleri analizi 7. Maliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır? 8. Başabaş noktası nasıl hesaplanır? 9. Analizde sorulacak sorular 10. Nakit akış tablosu nedir?
30 TL.
 %  10
Finansal Analiz Uygulamaları; TMS/TFRS'ye Göre Anlatım Gerçek Tablolar Üzerinden Analizler
Bir işletmenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kesimler; yöneticiler ve işletme sahipleri gibi işletme içinden, kredi kurumları, yatırımcılar, devlet, sendikalar ve araştırmacılar gibi işletme dışından olabilir. Tüm kesimler kapsamlı finansal bilgi gereksinimlerini finansal analiz yoluyla sağlarlar. Finansal analiz; bir işletmenin finansal tablolarının finansal analiz teknikleri yardımıyla analiz edilmesi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanarak işletme hakkında bir takım yargılara varılması faali
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Finansal Yönetim
Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler Finansal Tablolar ve Finansal Planlama Paranın Zaman Değeri Tahvil Değerlemesi Hisse Senedi Değerlemesi Sermaye Yapısı Temettü Politikası Sermaye Maliyeti Finansman Kaynakları Çalışma Sermayesi Yönetimi Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi *Portföy Yönetimi ve Analizi *İşletme Risk Yönetimi *Kurumsal Yönetim
32.4 TL. 36 TL.
 %  10
Banka Kredileri ve Yönetimi
*Bankalarda Kredi Yönetimi *Bankalarda Krediler ve Fonksiyonunun Organizasyon Yapısı ve Kredilendirme Süreci *Nakdi Krediler *Gayrinakdi Krediler *Dış Krediler *Bireysel Krediler
29.25 TL. 32.5 TL.
Bu kitabın temel amacı son derece stratejik bir öneme sahip olan ücret konusunu çeşitli yönleri ile ele almak ve incelemektir. Bu amaçla kitabın birinci bölümünde ücrete ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilmiş, ücret, kavram, tarihsel gelişim ve önemi açısından irdelenmiştir. İkinci bölümde ücret teorileri ele alınmış, tarihsel süreç içinde, günümüze kadar çeşitli teorisyenler tarafından ücrete ilişkin görüşler ele alınarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, ücretin saptanması, devletin ücrete müdahalesi ve üc
30 TL.
 %  10
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi; Yeni Mevzuat
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi -Döviz İşlemleri -Leasing, Factoring, Eximbank Kredisi İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları -Dış Ticaret İşlemlerinde KDV -Devlet Yardımları ve Teşvikleri -İthalatın Muhasebeleştirilmesi -İthalat İşlemlerinde KDV
26.55 TL. 29.5 TL.
 %  10
Çözümleriyle Finans Problemleri
Finansal Analiz İşletme Sermayesi Yönetimi Paranın Zaman Değeri Sabit Varlıklara Yatırım Yönetimi Temel Kavramların Özeti
44.55 TL. 49.5 TL.
Basel II kriterleri nelerdir? Bankacılık sektörünü ve KOBİ'leri nasıl etkileyecektir? Basel II kriterlerinin bankalar tarafından tam olarak uygulanmaya başlanmasıyla birlikte bankacılık sektöründe ve reel sektörde meydana gelecek değişimler neler olacak? Kredi Derecelendirme Sistemi nedir? Kredi Derecelendirme Sistemi'nin özellikleri nelerdir? Kredi Derecelendirme Sistemi'nin uygulanmasıyla yaşanabilecek değişimler nelerdir? Kredi Derecelendirme işlemi yapacak olan şirketlerin yapıları nasıl olmalıdır? Kred
38 TL.
 %  10
Finansal Tabloların TMS/TFRS'ye Uyumlu Hale Getirilmesi
Finansal tabloların TMS/TFRS'ye uyumlu hale getirilmesine ilişkin örnek 1. Uygulamanın genel olarak tanıtılması 2. Finansal raporlamayla ilgili genel esaslar (şirketin tabi olduğu yasal raporlama çerçevesi) 3. Şirketin seçtiği önemli muhasebe politikalarının özeti 4. Uygulama süreci konsolide finansal tablolar 5. Tfrs 10 konsolide finansal tablolar
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
* Muhasebe Standartlarının Gelişimi *Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve *Türkiye Finanasal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması *Hisse Bazlı Ödemeler *İşletme Birleşmeleri *Sigorta Sözleşmeleri *Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler *Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi *Finansal Araçlar *Faaliyet Bölümleri *Finansal Araçlar *Konsolide Finansal Tablolar *Müşterek Anlaşmalar *Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar *Gerçeğe Uygun Değer
61.2 TL. 68 TL.
 %  15
Sermaye Piyasası; İdare Hukuku Açısından
İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası kitabı, doktora yapmakta olan genç araştırmacıların, doktora programındaki ?sermaye piyasasına idare hukuku yaklaşımı dersimde hazırladıkları seminer çalışmalarından oluşmaktadır. Kara Avrupası ülkelerinde ve Türkiye'de kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının varlığı, hukuk fakültelerindeki eğitimde ve lisansüstü çalışmalarda sermaye piyasası gibi bağımsız idari otoritelerin düzenlediği piyasalarla ilgili konuların araştırılması için hem kamu hukuku hem de özel hukuk al
78.63 TL. 92.5 TL.
 %  15
Sermaye Piyasası Hukuku; Kavram - Uygulama - Yapı
Eser, yazarın çeşitli üniversitelerde vermiş olduğu ?Sermaye Piyasası Hukuku derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle, öğrencilerin konuyu daha anlayabilmeleri için basit ve sade bir dille yazılmıştır. Eserde, halka açık ortaklıklar, sermaye piyasası araçları, faaliyetleri ve kurumlarının yanında yeni yapılandırılan Borsa İstanbul, sermaye piyasasında denetim ve tedbirler ile suçlar ve cezalar konularına yer verilmişt
14.88 TL. 17.5 TL.
 %  10
Türkiye'nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) günümüzde toplumun en önemli aktörlerinden biri konumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde STK'ların yarattıkları istihdam, bütçe büyüklükleri, geliştirdikleri projeler, kamu politikaları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında geçmişe kıyasla çok daha güçlü oldukları ifade edilebilir. Ancak, bugün gelinen noktada STK'ların artık geçmişte olduğu gibi yönetilmelerinin mümkün olmadığı, profesyonel ve bilimsel yöntemin ilkeleriyle yüzleşmenin STK'lar için de bir zorunluluk halin
6.67 TL. 7.41 TL.
 %  15
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İmalat Sanayi İçin; Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi
Etkinlikteki ve toplam faktör verimliliğindeki değişmelerin ölçümüne ilişkin literatürde farklı yöntemler uygulanmakla birlikte bu çalışmada, teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliğindeki değişmelerin ölçümünde, veri zarflama analizi ve Malmquist verimlilik endeksi yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler, özellikle son yıllarda çok çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan kitap ilgili bölümlere ışık tutar niteliktedir.
15.35 TL. 18.06 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 43 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1