Fiyat: 35.00 TL   Liste Fiyatı : 35.00 TL
Ürün Satışta.
Barkod-ISBN : 9786051520575
Yayın Tarihi : 2013-10-00
Yayın Dili : Türkçe
Orjinal Adı : Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi; (Nemo Tenetur İlkesi) ve Susma Hakkı
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 260
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 160 X 235
Basım Yeri : İstanbul
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
"Bu çalışmada ceza muhakemesinin temel ilkelerinden biri olan "Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)" bu kapsamda "Kendini Suçlamaya Zorlanamama Hakkı" ve"Susma Hakkı"nın kişiye sunduğu imkanlar, uygulanma koşulları ve sınırları başta Amerikan, İngiliz ve Türk Hukuku ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde incelenmiş; ardından bu ilkeye aykırılık taşıyan haller, hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi ve ikrar konularına değinilmiştir. Böylece bu ilkenin ceza muhakemesindeki yeri, önemi ve diğer ilkeler ile ilişkisinin, ilkenin sanık ve tanık dışında ya da başka yargı kollarında kullanılıp kullanılamayacağının, maddi ceza hukukundaki yansımasının, ilgili tartışmalı alanlardaki konumunun belirlenmesi amaçlanmıştır."
(Arka Kapak'tan)


Birinci Bölüm: Nemo Tenetur İlkesinin Tanımı, Diğer İlkeler ile İlişkisi, Hukuki Niteliği ve İlgili Kriterler, Normatif Kaynakları, Amacı, Tarihsel Gelişimi
I.İlkenin Tanımı ve Diğer İlkeler ile İlişkisi
A.Tanım
B.Diğer İlkeler ile İlişkisi
C.Hukuki Niteliği ve İlkeye İlişkin Ölçütler
1.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında
2.Birleşik Krallık'ta
3.Amerika Birleşik Devletleri'nde
a.Anayasal Düzenleme ve Mahkeme İçtihatları
b.İlke ile Bağlantılı Bağışıklık Kavramı
(1)Mutlak Bağışıklık
(2)Göreceli Bağışıklık
(3)Savunma Tanığının Bağışıklık İmkânından Yararlanıp Yararlanamayacağı
4.Türk Hukukunda
a.Susma Hakkına Karşı Çıkan Görüş
b.Susma Hakkını Kabul Eden Görüş
(1)Susmayı Bir Hak Olarak Kabul Etmeyen Görüşler
(2)Susmayı Bir Hak Olarak Kabul Eden Görüşler
II.Kapsamı ve Sınırları
A.İlkenin Kapsamı
1.Tam Susma
2.Kısmi Susma
3.Geçici Susma
B.İlkenin Sınırları
III.Normatif Kaynakları
IV.İlkenin Temellendirme Gerekçeleri
A.Genel Olarak
B.İtham Sisteminin Doğası
C.Delillerin ve İkrarın Güvenilirliğini Sağlama
D.Kişi Onur ve Haysiyetini Koruma
E.Özel Hayatın Gizliliğine Saygı
F.Sosyal Sözleşme Teorisi
G.Aile İçi İlişkileri Koruma
H.Görüşümüz
V.Tarihsel Gelişim
A.Roma Hukukunda Nemo Tenetur İlkesi
B.Birleşik Krallık'ta Nemo Tenetur İlkesi
C.Kıta Avrupası'nda Nemo Tenetur İlkesi
D.Amerika Birleşik Devletleri'nde Nemo Tenetur İlkesi
E.Türkiye'de Nemo Tenetur İlkesi
İkinci Bölüm: İlkenin Uygulanma Şartları ve Tartışmalı Olduğu Alanlar
I.İlkenin Kişi Bakımından Uygulanma Şartları
A.Şüpheli ve Sanık Bakımından Uygulanması
B.Tanık Bakımından Uygulanması
1.Tanığın Kendisi İçin Uygulanması
2.Tanığın Yakınları İçin Uygulanması
a.Şüpheli veya Sanığın Nişanlısı
b.Evlilik Bağı Kalmasa Bile Şüpheli veya Sanığın Eşi
c.Akrabalık İlişkisi
d.Evlatlık İlişkisi
C.Tüzel Kişiler Bünyesinde İşlenen Suçlar Bakımından Uygulanması
1.Tüzel Kişilerin Kendisi İçin Uygulanması
a.Tüzel Kişilerin Nemo Tenetur İlkesinden Yararlanabileceğini İleri Süren Görüş
b.Tüzel Kişilerin Nemo Tenetur İlkesinden Yararlanamayacağını İleri Süren Görüş
2.Tüzel Kişilik Bünyesindeki Kişiler İçin Uygulanması
II.Ceza Muhakemesi Öncesinde, Muhakeme Sırasında ve Muhakeme Sonrasında İlkenin Uygulanması
A.Ceza Muhakemesi Öncesinde
B.Ceza Muhakemesi Sırasında
C.Muhakeme Sonrası İnfaz Aşamasında
III.İdari Yargıda ve Hukuk Muhakemesinde İlkenin Uygulanması
IV.İlkenin Yer Bakımından Uygulanması
V.İlkenin Tartışmalı Olduğu Alanlar
A.Kimlik Bilgileri
B.Koruma Tedbirleri
C.Yalan Makinesi (Poligraf)
Üçüncü Bölüm: İlkeye Aykırılık, Sonuçları ve İkrarın Geçerlilik Şartları
I.İlkeye Aykırılık Taşıyan Durumlar
A.Hakların Hatırlatılmaması
1.Şüpheli ve Sanığın Haklarının Hatırlatılmaması
2.Tanığın Haklarının Hatırlatılmaması
B.Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri
1.İşkence
2.Kötü Muamele
3.Sömürme
4.Yorma
5.İlaç Verme
6.Aldatma
7.Kanuna Aykırı Yarar Vaadi
II.İlkeye Aykırılığın Sonuçları
A.İlkeye Aykırılık Sonucu Elde Edilen Delilleri Değerlendirme Sorunu
1.Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirmede Mutlak Kabul Yaklaşımı
2.Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirmede Mutlak Yasak Yaklaşımı
3.Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirmede Ilımlı Yaklaşım
B.Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi
C.Hukuka Aykırı Delillerin Dosyada Kalması Sorunu
D.Kamu Makamları Dışındaki Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delillerin Akıbeti
III.İkrarın Geçerlilik Şartları ve Değerlendirilmesi

Okuyucu Yorumları