Sonucu Daralt
Kategori
(x)İşletme - Muhasebe
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
1 Birinci Bölüm - Kavramsal Çerçeve 1.1 Kamu İktisadi Teşebbüslerine Genel Bakış 1.2 Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim 1.3 Denetim Kavramı ve Kapsamı 2 İkinci Bölüm - Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Kurumsal Yapı ve Denetim Fonksiyonu 2.1 KİT'lerde Kurumsal Yapı 2.2 KİT'lerde Denetim Fonksiyonu 3 Üçüncü Bölüm - KİT'lerde Etkin Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Yönetim ve İç Denetim 3.1 KİT'lerde Etkin Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Yönetim Çerçevesi 3.2 KİT'lerde Etkin Sürdürülebilir Kurumsal Yö
38 TL.
GİRİŞ Büyük Veri Ve Mobilite: Airbnb Platformu Örneği Umut TÜRK Yöneylem Araştırmalarında Büyük Veri Fatma Selen MADENOĞLU Sanayi Devrimleri Ve Büyük Veri Harika SÜKLÜN Dijital Pazarlama Dünyasında Yeni Eğilimler Faruk GÜVEN Davranışsal İktisat Ve Kamu Politikaları Ali Yavuz POLAT
22 TL.
1 Birinci Bölüm - Enerji Kavramı 1.1 Enerji Tanımı 1.2 Enerji Kaynakları 2 Yenilenemeyen Enerji Kaynakları 2.1 Fosil Enerji Kaynakları 2.2 Nükleer Enerji Kaynakları 3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3.1 Güneş Enerjisi 3.2 Rüzgar Enerjisi 3.3 Jeotermal Enerji 3.4 Hidroelektrik Enerji 3.5 Biyokütle Enerjisi 3.6 Dalga Enerjisi 3.7 Hidrojen Enerjisi 4 İkinci Bölüm - Dünya'da Yenilenebilir Enerji Kaynakları
25 TL.
1 Giriş 2 Portföy Yönetim Kavramı 2.1 Bireysel Menkul Kıymetlerde Risk ve Getiri 2.2 Çeşitlendirme Kavramı, Portföy Getirisi ve Riski 2.3 Risk-Getiri Üzerine Bir Uygulama 3 Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi 3.1 Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Literatürü 3.2 Uluslararası Çeşitlendirme Kavramına Genel Bakış 3.3 Uluslararası Finansal Yatırımlarda Karşılaşılan Riskler 3.4 Uluslararası Yatırımlarda Getiri ve Risk Hesaplaması 3.5 Sermaye Piyasalarındaki Entegrasyon 4 Sonuç
15 TL.
1 Birinci Bölüm 1.1 Teknoloji Yönetimi a.Teknolojinin Kavramsal Çerçevesi b. Teknoloji Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi c.Teknoloji Yönetimi İle İlişkili Kavramlar d. Sonuç 2 İkinci Bölüm 2.1 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji 2.2 İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutları 2.3 Yönetim Teorilerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji 2.4 İnsan Kaynaklarının Niteliği ve Teknolojiye Uyumu 2.5 İK Yönetiminin Teknoloji Yönetimini Etkileyen Uygulamaları 2.6 Bilim ve Teknoloji Alanında İnsan Kaynakları İstihdamı ve
23 TL.
Petrol Muhasebesi kitabında, petrol arama ve üretim şirketlerinin gider çeşitleri, dünyadaki muhasebe yöntemleri ve üretim paylaşımı anlaşması muhasebesi örnekli olarak anlatılırken, sektördeki şirket ve anlaşma yapıları, petrol hakkı pay devri, finansal tablo dipnotları, sektörün sermaye yapısı ve etkileyen faktörleri, petrol arama ve üretim şirketlerinin Türkiye'deki vergi uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu açıdan kitabın, petrol sektörü ile ilgilenen işletme/muhasebe/finansman ve enerji yönetimi akade
35 TL.
 %  10
İşletme Yönetimi
İşletmeler, ülke ekonomilerinin vazgeçilmez temel ögeleri olmalarının yanı sıra aktif oldukları şehirde ve ülkede katma değer yaratarak hem yerel hem de ulusal kalkınmada büyük rol oynamaktadırlar. Yönetim ise başkaları vasıtasıyla iş yapma sanatıdır. Bu noktada, örgütleme ile ilgili birtakım zorluklar ortaya çıkmakta ve çözüm beklemektedir. Takım çalışmasına yatkınlık, tatmin düzeyinin yüksekliği, motivasyon düzeyinin yüksekliği, işletme içerisindeki stresörler gibi birçok etken, işletmenin yönetimini zorl
28.8 TL. 32 TL.
 %  20
Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar
Son yıllarda dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmelere koşut muhasebe sistemlerinin bu değişime uyumu yönünde artan çabalar, maliyet ve yönetim muhasebesinde gelişme gösteren yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda uygulamada yer alan yaklaşımlardan, özellikle, birim maliyetlerin daha sağlıklı hesaplanmasına yönelik önerilen yöntemlerin, gerek yenilikleri gerekse de uygulanabilirlikleri tartışılmakla birlikte; bu yaklaşımlarda göz önünde bulundurulması gereken, yeni yaklaşım, yöntem ve sistemlere
28 TL. 35 TL.
 %  4
Şirketler Muhasebesi
ŞİRKETLER MUHASEBESİNE GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR  ADİ ŞİRKETLER (ADİ ORTAKLIKLAR)  KOLLEKTİF ŞİRKETLER  KOMANDİT ŞİRKETLER  ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE TASFİYE  ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME- DEVİR VE TÜR DEĞİŞTİRME  ANONİM ŞİRKETLER  LİMİTED ŞİRKETLER  SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TASFİYE  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME-DEVİR VE TÜR DEĞİŞTİRME  TÜRKİYE'DEKİ DİĞER ŞİRKET TÜRLERİ  KOOPERATİFLER
33.6 TL. 35 TL.
*Sosyal Girişimci Üniversite Olarak Anadolu Üniversitesi *Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Sektörünü Etkileyen Faktörlerin Analizi *Göçmen Girişimciliği *Karanlık Liderlik *Kahve Çekirdeği Satın Alma Sürecinde Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri *İletişim Sektöründe Yatırımcı İlişkileri Yönetimine Yönelik Performans Değerlemesi *Muhasebe ve Finans Alanında Yeni Bir Kavram Mali Mühendislik *Deri Giyim Sanayi İşletmelerinde Üretim Planlaması ve Süreci *TFRS 9 Standardı Kapsamında Bankalarda Nakdi ve Gayrinakdi Kred
65 TL.
1 Çalışmanın araştırma modelindeki değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişki 1.1. İş Aile çatışması : Kavramsal çerçeve , öncülleri, ve sonuçları 1.2. İş yükü: Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları 1.3. İşte Tutkunluk: Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları 1.4. Algılanan Örgütsel Destek : Kavramsal çerçeve, öncülleri ve sonuçları 2 Alan Araştırması 2.1. Araştırmanın amacı ve önemi 2.2. Araştırmanın örneklem seçimi ve teori toplama yöntemi 2.3. Ölçme araçları 2.4. Araştırmanın varsayımları 2.5.
21 TL.
 %  4
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Belgeler
1 BÖLÜM: MUHASEBE VE HUKUKTA BELGE'NİN YERİ 2 BÖLÜM: FATURA ve İRSALİYE 3 BÖLÜM: YAZAR KASA FİŞİ, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, GİRİŞ - YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ 4 BÖLÜM: GİDER PUSULASI 5 BÖLÜM: SERBEST MESLEK MAKBUZU 6 BÖLÜM: ÜCRET BORDROSU 7 BÖLÜM: MÜSTAHSİL MAKBUZU 8 BÖLÜM: TTK BELGELER: ÇEK - SENET
24 TL. 25 TL.
 %  10
Genel İşletme
Dünya ekonomik sisteminin temel yapılarından olan işletmeler, teknolojinin gelişmesiyle daha stratejik öneme sahip olmaktadırlar. Rekabetin hızla arttığı dünyamızda işletme olarak var olabilmek ve kârlılığını sürdürmek, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, profesyonel ve modern bir yönetim anlayışı ile mümkün olabilmektedir. Öğrencilere temel işletmecilik bilgilerinin verildiği bu kitap, onların genel işletmeleri anlamaları için gereken konuları içermektedir. Kitap on bölümden oluşmaktad
19.8 TL. 22 TL.
 %  4
İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle Küçük ve Orta Ölçekli; İşletmelerin (KOBİ) Sorunları ve Çözüm Önerileri
 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ)  KOBİ'LERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  KOBİ'LERDE ÜRETİM ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  DİJİTAL ÇAĞDA KOBİ'LERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  KOBİ'LERDE YAŞANAN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  KOBİ'LERDE FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  KOBİ STATÜSÜNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SORUNLARI V
24 TL. 25 TL.
 %  15
İç Denetim; Kuruma Değer Katmak
Kitapta akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörde farklı meslek gruplarına ait konusunda uzman yazarların iç denetimin farklı alanlarına ilişkin görüş ve yorumlarına yer verilmiştir. Kitabın en önemli özelliği tek bir bakış açısı ve tek bir mesleki birikimden ziyade farklı bilgi ve tecrübeleri okuyucuya aktarmasıdır. Bu amaçla, somut ve uygulanabilir öneriler ve anlaşılabilir net bilgilere yer verilerek araştırmacıların yanı sıra konunun uygulayıcıları, karar vericiler ile konu hakkında bilgi sahibi
65.45 TL. 77 TL.
 %  15
Ekonometri Uygulamaları; Kavram - Uygulama - Analiz
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kitap, güncellenmiş 2.baskısını yapmıştır. Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış,
30.6 TL. 36 TL.
1 TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK 2 TÜRKİYE'DE KAYITDIŞI İSTİHDAM VE VERGİ KAYBI 3 VERGİLENDİRMEDE ADALET İLKESİ BAKIMINDAN VERGİ HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4 TÜRKİYE'DE KONUT SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE GELİŞİMİ (2008-2018) 5 İHRACATTA SÖZ SAHİBİ ÜLKELERİN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 6 KAPİTALİZMİN KRİZLERİNİN İSLAMİ DÜŞÜNCEDE ÇÖZÜMLENMESİ 7 CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN KAMU MALİ YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLERİ 8 YATIRIMCILARA YÖNELİK HARCAMA VERGİSİ MUAFİYE
25 TL.
1 Denetimde işletme çevresinin analizinin BDS 315 kapsamında Değerlendirilmesi: Bist perakende ticaret sektöründe uygulama 2 BDS 315 denetimde önemli yanlışlık riskinin belirlenmesi: Vaka Çalışmaları 3 Parasal birim örneklemesi, mermer işletmesi üzerine bir uygulama 4 Büyük veri bağımsız denetim kanıtları 5 Bağımsız denetimde analitik inceleme prosedürleri ve örnek uygulamalar 6 BDS 570 işletmenin sürekliliği standardı kapsamında Bist spor endeksinde yer alan şirketlerin bağımsız denetim raporlarının incele
32 TL.
1 BÖLÜM ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ 2 BÖLÜM BİRİNCİ NESİL ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3 BÖLÜM İKİNCİ NESİ ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ TEKNİKLERİ
18 TL.
1 Blokzincir teknolojisi ve iç denetim 2 Sağlık kurumlarında iç kontrol ve iç denetim 3 Hastane işletmelerinde risk değerlendirme süreci 4 Hile denetiminde proaktif ve reaktif açıdan yaklaşım 5 Sigortacılık sektöründe uzaktan denetim yaklaşımının ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler açısından değerlendirilmesi
25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1