Sonucu Daralt
Kategori
(x)İşletme - Muhasebe
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 79 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Temel İşletme Bilgileri 9. Basım
... Kitap Ondört Bölümden oluşmaktadır. İlk yedi bölüm işletme ile ilgili genel bilgileri, şu başlıklar altında vermektedir: İşletme ve İşletme Yönetimi, Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme, İşletme Çeşitleri, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü ve İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi. İşletmenin işleyişinin ele alındığı diğer yedi bölümde ise işletme fonksiyonları şu başlıklar altında ana hatlarıyla açıklanmaktadırlar: Yönetim, Üretim, Pazarlama, Finans, Personel (
16.5 TL. 22 TL.
 %  25
Hastane İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi
Sağlık sektörünün giderek büyümesi, yaşanılan rekabet süreci ve yapılan harcamaların çok büyük rakamlara ulaşmış olması, sektörde faaliyet gösteren işletmeler için kaynakların etkin yönetilmesini ve performansın arttırılmasını öncelikli amaç haline getirmiştir. İşletmelerin verimli çalışıp çalışmadıklarının saptanmasında en etkin ölçü maliyetlerin kesin ve doğru hesaplanmasıdır. Hastane işletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi adını taşıyan bu çalışmanın amacı; hastane işletmelerinde söz konusu ol
24.38 TL. 32.5 TL.
 %  25
Modern İşletmecilik 21. Basım
Kitabın Konu Başlıkları İşletme ve İşletme Yönetimi Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme İşletme Çeşitleri Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri İşletmenin Kuruluş Çalışmaları İşletme Büyüklüğü İşletmenin Kuruluş Yerini Seçimi Yönetim Üretim Pazarlama
30 TL. 40 TL.
 %  29
Sigorta Acentelerinde Yönetim Ve Muhasebe Uygulamaları
Sigorta sektöründe en önemli aktörlerden birisi sigorta acenteleridir. Son yıllarda sigorta acenteleri üzerinde önemli yasal düzenleme ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışma toplumu sigorta ile tanıştıran ve risk yönetimi konusunda çözümler sunan sigorta acentelerinin yönetim ve muhasebe uygulamaları konusunda bilgiler sunmayı hedeflemektedir
28.4 TL. 40 TL.
 %  25
Sosyal Franchising; Bir Sosyal Girişimcilik Yöntemi
Günümüzde yoksulluk, işsizlik, salgın hastalıklar, çevre sorunları, insan hakları, eğitim, sağlık gibi birçok alanda süreklilik arz eden sorunlar çözüm beklemektedir. Sorunların çözümü için devlet, yardım kuruluşları, vakıflar, hayırseverler ellerinden geleni yaparak sorunları hafifletmeye çalışıyor olsalar da bu girişimler yetersiz kalmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde, sadece devlet ve özel sektörün ilgisiyle giderilemeyecek sosyal sorunlar oldukça fazladır. Sosyal franchising, sosyal değişimi hızl
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi
Bankalar, topladıkları mevduatların ve kullandırdıkları kredilerin boyutları göz önüne alındığında ekonomide önemli birimlerden birisidir. Bu nedenle de aktif büyüklüğü oldukça yüksek olan bankalar için batamayacakları büyük ekonomik birimler terimi kullanılmaktadır. Ülkelerin düzenleyici otoriteleri bankacılık işlemlerini ve bankacılıkta yaşanan gelişmeleri sıkı bir şekilde gözetlemekte ve denetlemektedir. Ülkemizde bu görev, BDDK tarafından yürütülmektedir. Finansal sistemdeki önemi nedeniyle bankaların g
21 TL. 28 TL.
 %  25
Global Oyuncu Çokuluslu Şirketlerin (MNEs) Rekabet Stratejileri ve Maliyet Yönetimleri
Global Ekonomide Küçük ve Orta Boy Firmaların Rekabet Gücü (SMEs) ve Maliyet Yönetimi adı altında yapılan çalışma, dünyada büyük çoğunluğa sahip bulunan küçük ve orta boy firmaların artan globalizasyon ve teknoljik gelişme içinde rekabet etme olasılıklarını incelemek, global ekonomide hangi koşullar altında var olabildiklerini açıklığa kavuşturmak, yeni iş gelişmeleri içindeki yerlerini ve global ekonomiyi etkileme gücüne sahip ulusüstü kurumların küçük ve orta boy işletmelere yönelik faaliyetlerini ve mali
30 TL. 40 TL.
 %  25
Finansal Muhasebe (Cilt 1)
Muhasebe hesaplaşma bilimidir. Hesaplaşma ise insanlığın ilk çağlarından bu yana adaletin temeli olmuştur. Hesaplaşmaya vakıf toplumlar adaleti de gözetir. Bu nedenle adalet ve hesaplaşma diğer bir deyişle hukuk ve muhasebe birbiriyle sürekli bir etkileşim içindedir. Muhasebenin bir diğer önemli özelliği ise dengedir. Başlangıçta varlık=sermaye dengesinden hareket ederek işletmenin tüm hayatı boyunca dengenin bozulmasına imkan tanımaz. Hesaplaşmayı ve sürekli dengede durmayı becerebilen toplumlar ise ilerle
30 TL. 40 TL.
 %  25
Uluslararası İşletmecilik; Uluslararası Ticaretten Müzakere Tekniklerine
Kitabın birinci bölümünde; Merkantalizm, Mutlak Üstünlükler ve Karşılaştırmalı Üstünlükler, Faktör Donatımı gibi klasik uluslararası ticaret teorileri ve bu teorilerin ardından ortaya çıkan, Nitelikli İşgücü Teorisi, Ürün Devreleri Teorisi gibi yeni uluslararası ticaret teorileri ana hatlarıyla incelenecektir. Kitabın ikinci bölümünde; uluslararası ticaret politikaları kapsamında sanayileşme stratejileri, uluslararası ticaret politikaları uygulamalarının temel amaçları ve araçları anlatılacaktır. Kitabın üç
21 TL. 28 TL.
 %  25
Entegre Raporlama
İş dünyasının tüm tarafları için mali tablolar ve onlardan türetilen raporlar; bir konuşma, birbirlerini anlama ve iletişim dili olmuştur. Bu dil, tarım ve sanayi ekonomilerinin hakim olduğu tüm dönemler boyunca geçerliliğini korumuştur. Son 40 yılda ekonomi, sermaye, şirketler ve kurumlar dünyasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında kullanılması klasikleşen bu dil; gerçekte olup biteni tüm boyutlarıyla konuşan ve açıklayan bir dil olmakta zayıf ve yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu dönemde fiziki varlık
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
Mutluluk Yönetimi
Mutluluk insan hayatı boyunca en çok kullandığı, duymaktan zevk aldığı ve günümüzde her geçen gün önem kazanan kavramlardan biri. Özellikle çalışan kişilerin yaşamının en verimli ve uzun döneminin geçtiği iş yerlerine her gün aynı heyecanla gidip çalışması ve en iyi şekilde ve zamanında işini bitirmeye çalışması için işini severek ve mutlu bir şekilde yapması ise büyük bir gereklilik. Zira profesyonellerin hem kendine hem de işletmeye faydalı olmalarının yolu mutluluktan geçiyor. Gerek işletmeler gerekse ça
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
Hesap Verebilirlik; AccountAbility - AA1000 Güvence Standartları Serileri
Teknolojinin hızla gelişmesi bilgiye kolay erişimi sağlamakla birlikte içinde risk faktörü de taşıması sebebiyle aynı zamanda da ulaşılan bilgiye olan güvenilirliği azaltmıştır. İşletmeler açısından ele alınacak olursa, bilgiye olan güven o bilgilerin denetlenmesinden geçmektedir. İşletmelerin oluşturdukları bilgi, günümüze kadar daha çok finansal bilgi olarak yayımlanmıştır. Oysa ki işletmeler aynı zamanda finansal olmayan bilgiler de üretmekte ve bu bilgileri hesap verebilmek amacıyla paydaşlarıyla paylaş
28.5 TL. 38 TL.
 %  25
Denetim ve Güvence Hizmetleri; SMMM ve YMM'lere Yönelik İlkeler ve Teknikler
- Denetim İşlevi ve Muhasebe Mesleği - Muhasebe Mesleği ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları - Denetim Raporu - Bağımsız Denetimde Meslek Ahlakı - Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu - Denetim Amaçları - Denetim Süreci ve Planlaması - Denetim Sürecinde Önemlilik ve Risk - Denetim Kanıtları ve Teknikleri - Çalışma Kağıtları - İç Kontrol Sistemi - Nakit Sisteminin Denetimi - Alacakların Denetimi - Stokların Denetimi - Maddi Duran Varlıkların Denetimi - Yatırımların ve Diğer Varlıkların D
48.75 TL. 65 TL.
 %  25
Kredi Talepleri; Banka Kredileri
Bu kitap, kredilerin bir ülkenin mali sistemindeki yerini kredi verme yoluyla iktisadi hayatın nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Yine devletin kredi faiz oranları ile oynayarak bankaların kredi hacmini nasıl etkilediğini ilk aşamada ele almaktadır. Takiben bankaların kredi verme ve değerlendirme sistemleri ele alınmakta ve banka mutfağı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kredi verirken alınan teminatlara ilişkin ayrıntılı incelemeler yapılmakta ve güncel uygulamalar için örnek metinleri ihtiva etmekt
30 TL. 40 TL.
 %  25
Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Muhasebe öğrenimine yeni başlayanlar ve muhasebe konusunda bilgi edinmek isteyenler için tasarlanmış ve özellikle meslek yüksekokulu öğrencilerine rehber kitap olması amacıyla hazırlanmıştır. İçindekiler: 1. Bölüm Muhasebeye Giriş 2. Bölüm İşletme Kârını Belirleme 3. Bölüm Mal Alış ve Satışları 4. Bölüm Ayarlama Kayıtları 5. Bölüm Stok Değerleme ve Kapanış Kayıtları 6. Bölüm Hesapların İncelenmesi 7. Bölüm Nazım Hesaplar 8. Bölüm Tek Düzen Hesap Planı 9. Bölüm Uygulamalar 10. Bölüm Örneklerle Tekdüzen M
41.25 TL. 55 TL.
 %  25
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
Bir örgütü diğer örgütlerden ayıran ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir anlamlar sistemini ifade eden örgüt kültürü, örgütün başarısı üzerindeki etkileri dolayısıyla son yıllarda üzerinde yoğun çalışmalar yapılan konulardan biri olmuştur. Sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı bir çevrede belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulan ve faaliyet gösteren örgütler, bu amaçlara ulaşabilmek için paylaşılan ortak değerlere ve işbirliğine ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu noktada, örgüt kültürünün önemi o
21 TL. 28 TL.
 %  25
Dış Ticarette Yeni Ödeme Yöntemi Bpo'nun Kullanılması
BPO (Banka Payment Obligation) iç ve dış ticaret için yeni bir ödeme yöntemidir. Ödemelere banka güvencesi getirmektedir. Yıllardır gerek iç ticarette gerekse de dış ticarette başarıyla kullanılan Akreditif'in güvencesi ile Mal Mukabili'nin kolaylığını birleştirmektedir. Tedarik Zinciri Finansmanını desteklemekte ve bir çok yeni finansman imkanı sunmaktadır. Çok yeni inovatif bir üründür. Bu Kitapta Neler Bulacaksınız? BPO'nun tanımı, BPO'nun amacı, BPO'ya ihtiyaç duyulmasının sebepleri, BPO'nun avantajlar
28.5 TL. 38 TL.
 %  25
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Mesleğine ve Uygulamalarına Etkisi
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ile ülkemiz ticari hayatında yeni bir sayfa açılmıştır. 6102 sayılı Kanunun bazı maddeleri uygulamaya girmeden 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla değişikliğe uğrayarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca yeni TTK'nın uygulama şekli ile ilgili pek çok tüzük, yönetmelik ve tebliğler yayımlanmış durumdadır. Kanunun yürürlüğü döneminde açıklanan bu ikincil mevzuatlar, Kanunun uygulanmasına yönelik soruları gidermeyi amaçlamaktadı
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Yalın Üretim Çevresinde Maliyet Yönetimi
Kitapta tarihsel gelişim, muhasebe ve maliyet muhasebesi geleneksel muhasebe sistemiyle ilgili problemler ve yalın muhasebe, maliyet yönetimi stratejik maliyet yönetimi üzerinde durulduktan sonra son yıllarda geliştirilen teknikler; balanced scorecard, yalın kavramı ve JIT, kanban, kalite, kısıtlar teorisi, kaizen maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, benchmarking, hedef maliyetleme ve değer mühendisliği yöntemleri incelenmiştir.
30 TL. 40 TL.
 %  25
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
Kitap; dış ticaret işlemleri, dış ticaret işlemleri ile ilgili gümrük mevzuatı uygulamaları ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusunda eğitim gören öğrencilere, işletmelerin muhasebe veya dış ticaret departmanlarında çalışan profesyonellere, dış ticaret-gümrük-muhasebe ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren kamu veya özel sektör çalışanlarına Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Kitabın hazırlanmasında hali hazırda yayın dünyasında dış ticar
22.5 TL. 30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 79 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1